Okusoma ebikole bya Batume 1-9

 Okusoma Ebikole 1-9, indagiriro y'okukubbera okusoma ekitabo kinu e kya Bikole bya Batume lunyiriri ku lunyiriri, okikolesye w'emunkute ebibono bya Musengwa.