Aaliwo Yesu Aaliwo

Enyembo gy'olugwere omu kanisa ya balokole eBudaka  

Okubo ebisingawo ebikwata oku nyembo gy'olugwere Omige aanu/Audio