Tusangaire

Tusangaire Bagwere abanange, oKibbumba atuwaire enkabi okubatucaaku ebintu ebitukola anu oku yafeesi ya Lugwere Bible Translation. Nkusaba omige obupeesa obulaga omutwe gw'ebintu ebitukola.  

Tukusaba otuweererye ebiseego eby'oliku nabyo tweyongere okuluka eweebbusaiti yaiswe. Ntaka okukukobera nti eweebbusaiti eenu tukaali tugiruka, oyezya okubona ebintu ebicuukacuuka kale tiweebuulya. Tusangaire!

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.